#Đầu số Nhà mạng Giá bán Đặt mua
1 19004421 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
2 19004430 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
3 19004431 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
4 19004432 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
5 19004451 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
6 19004452 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
7 19004453 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
8 19004471 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
9 19004472 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
10 19004473 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
11 19004474 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
12 19005014 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
13 19005049 tongdai 1,100,000 đ Tư vấn
14 19000149 tongdai 3,000,000 đ Tư vấn
15 19002054 tongdai 1,000,000 đ Tư vấn
16 19002157 tongdai 1,000,000 đ Tư vấn
17 19002204 tongdai 2,000,000 đ Tư vấn
18 19002241 tongdai 2,000,000 đ Tư vấn
19 19002274 tongdai 2,000,000 đ Tư vấn
20 1900638476 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
21 1900638475 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
22 1900638473 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
23 1900638472 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
24 1900638460 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
25 1900638458 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
26 1900638457 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
27 1900638451 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
28 1900638450 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
29 1900638449 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn
30 1900638447 tongdai 1,650,000 đ Tư vấn